วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Assignment 1

1. จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ตามความเข้าใจของนักเรียนเอง
     ตอบ    - เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
                 - เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ การสื่อสารหรือเครื่อข่าย
                   โทรคมนาคมที่เชื่อมต่อกันและนำไปใช้ในการส่งและรับข้อมูลและมัลติมิเดียเกี่ยวกับความ
                    รู้หรือเหตูการณ์ที่เกิดขึ้น
                 - เทคโนโลยีการสื่อสาร หมายถึง การนำสื่อหรือข้อมูลของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง
                   ประกอบด้วยผู้ส่งสารหรือแหล่งกำเนิด ช่องทางการส่งข้อมูล
2. Cyber Bully หมายถึงอะไรหรือปรากฎการณ์ใด จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
    ตอบ    - การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์อาจรวมถึงสิ่งพิมพ์หรือการส่งผ่านข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัวของ
                  คนหนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของ เช่น การเซฟภาพเจ้านายใส่ชุด
                 ว่ายน้ำในวันพักผ่อนจากเฟชบุ๊คของเจ้านายไปเพยแพร่ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น